# Biên Dịch Mô-đun PHP

Biên dịch các mô-đun PHP trong ServBay là một nhiệm vụ phổ biến, và dưới đây là một số bước và cài đặt môi trường để đảm bảo biên dịch thành công các mô-đun PHP. Làm theo các bước sau:

# Chuẩn bị Môi trường

Đảm bảo bạn đã cài đặt Xcode và công cụ biên dịch macOS. Bạn có thể sử dụng lệnh sau để cài đặt:

xcode-select --install
1

# Thiết lập Biến Môi trường

Trước khi biên dịch các mô-đun PHP, bạn cần thiết lập một số biến môi trường để quá trình biên dịch có thể liên kết chính xác với thư viện và tệp tiêu đề của ServBay. Chạy các lệnh sau để thêm biến môi trường:

export CFLAGS="-Qunused-arguments -O3 -mmacosx-version-min=12.00 -arch x86_64 -target x86_64-apple-macos12.00"
export LDFLAGS="-Wl,-rpath -Wl,/Applications/ServBay/package/common/lib -L/Applications/ServBay/package/common/lib -L/Applications/ServBay/package -mmacosx-version-min=12.00 -arch x86_64 -target x86_64-apple-macos12.00"
export CPPFLAGS="-I/Applications/ServBay/package/common/include"
export CXXFLAGS="-Qunused-arguments -O3 -mmacosx-version-min=12.00 -arch x86_64 -target x86_64-apple-macos12.00"
export PATH="/Applications/ServBay/package/bin:/Applications/ServBay/package/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/Library/Apple/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin"
1
2
3
4
5

# Bắt đầu Biên dịch

Khi môi trường đã được chuẩn bị, bạn có thể tiếp tục quá trình biên dịch các mô-đun PHP. Thông thường, điều này bao gồm các bước sau:

 1. Tải về mã nguồn của mô-đun PHP.
 2. Vào thư mục mã nguồn.
 3. Chạy lệnh phpize để khởi tạo môi trường biên dịch.
 4. Chạy ./configure để cấu hình các tùy chọn biên dịch.
 5. Chạy make để biên dịch.
 6. Chạy make install để cài đặt mô-đun.
 7. Tải các mô-đun trong php.ini.

Lưu ý rằng các bước cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào mô-đun, vì vậy hãy tham khảo tài liệu cho mô-đun PHP bạn đang biên dịch để biết hướng dẫn chi tiết.

Bằng cách làm theo những bước này, bạn nên có thể biên dịch và cài đặt thành công các mô-đun PHP, làm cho chúng có thể sử dụng trong ServBay.

# Biên Dịch Mô-đun cho Phiên Bản PHP Cụ Thể

Nếu bạn cần biên dịch một mô-đun cho một phiên bản cụ thể của PHP, bạn có thể sử dụng các phiên bản tương ứng của phpizephp-config. Dưới đây là các bước ví dụ để biên dịch một mô-đun cho PHP 7.3:

# Sử dụng Phiên bản Cụ thể của phpize và php-config

 1. Khởi tạo môi trường biên dịch sử dụng phpize cho PHP 7.3:

  phpize-7.3
  
  1
 2. Cấu hình các tùy chọn biên dịch sử dụng php-config cho PHP 7.3:

  ./configure --with-php-config=/Applications/ServBay/bin/php-config-7.3
  
  1

Hãy chắc chắn thay thế các số phiên bản trong các lệnh trên với phiên bản PHP bạn muốn sử dụng và chính xác thêm các tham số cấu hình khác.

# Tiếp tục Các Bước Biên dịch

Tiếp tục với các bước biên dịch chung, có thể bao gồm:

 1. Chạy make để biên dịch.

 2. Chạy make install để cài đặt mô-đun.

Hãy chắc chắn tuân theo tài liệu của mô-đun, vì các bước cụ thể có thể thay đổi.

Bằng cách làm theo những bước này, bạn nên có thể biên dịch thành công một mô-đun cho một phiên bản cụ thể của PHP, làm cho nó có thể sử dụng trong ServBay.

Last Updated: 11/24/2023