# Quản Lý Memcached

Thông qua Telnet hoặc Netcat (nc), bạn có thể quản lý dữ liệu trong Memcached một cách hiệu quả. Dưới đây là một số thao tác Memcached thông thường:

# Kết Nối với Dịch Vụ Memcached

Đảm bảo bạn đã cài đặt công cụ dòng lệnh của ServBay. Tham khảo tài liệu Hỗ Trợ Dòng Lệnh để biết chi tiết cài đặt.

Kết nối với dịch vụ Memcached địa phương:

# Kết nối với dịch vụ Memcached địa phương sử dụng Telnet
telnet localhost 11211
1
2

Hoặc sử dụng nc (netcat):

# Kết nối với dịch vụ Memcached địa phương sử dụng nc
nc localhost 11211
1
2
  • Xem Trạng Thái Memcached

Xem thông tin trạng thái của dịch vụ Memcached:

# Xem trạng thái
stats
1
2
  • Thêm Cặp Khóa-Giá Trị

Thêm một cặp khóa-giá trị vào dịch vụ Memcached:

# Thêm cặp khóa-giá trị
set my_key 0 0 10
my_value
1
2
3
  • Truy Xuất Cặp Khóa-Giá Trị

Truy xuất một cặp khóa-giá trị từ dịch vụ Memcached:

# Truy xuất cặp khóa-giá trị
get my_key
1
2
  • Xóa Cặp Khóa-Giá Trị

Xóa một cặp khóa-giá trị khỏi dịch vụ Memcached:

# Xóa cặp khóa-giá trị
delete my_key
1
2
  • Xóa Tất Cả Dữ Liệu

Xóa tất cả dữ liệu khỏi dịch vụ Memcached:

# Xóa tất cả dữ liệu
flush_all
1
2

# Thao Tác Khác

Tham khảo Danh Sách Lệnh Chính Thức của Memcached (opens new window) để biết thêm thông tin về các lệnh Memcached.

Last Updated: 11/24/2023