# Quản Lý Redis

ServBay cung cấp công cụ dòng lệnh để hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu Redis. Làm theo các bước sau để quản lý cơ sở dữ liệu Redis của bạn.

# Sử Dụng Quản Lý Dòng Lệnh

Đầu tiên, bạn cần cài đặt công cụ dòng lệnh của ServBay. Tham khảo tài liệu Hỗ Trợ Dòng Lệnh để biết chi tiết cài đặt.

Sau khi công cụ dòng lệnh được cài đặt, sử dụng lệnh sau để kết nối với cơ sở dữ liệu Redis:

# Kết nối với cơ sở dữ liệu Redis địa phương
redis-cli
1
2

# Các Thao Tác Redis Thông Thường

Dưới đây là một số thao tác cơ sở dữ liệu Redis thông thường:

 • Xem tất cả các cặp khóa-giá trị:

  keys *
  
  1
 • Thêm một cặp khóa-giá trị:

  set my_key my_value
  
  1
 • Truy xuất một cặp khóa-giá trị:

  get my_key
  
  1
 • Xóa một cặp khóa-giá trị:

  del my_key
  
  1
 • Các thao tác bổ sung: Tham khảo Tài liệu Lệnh Redis (opens new window) để biết thêm thông tin về các lệnh Redis.

# Giám Sát Redis

Bạn có thể sử dụng lệnh sau để bắt đầu chế độ giám sát Redis, cho phép nhìn thấy các hoạt động cơ sở dữ liệu theo thời gian thực:

redis-cli monitor
1

Thông qua các bước và thao tác thông thường này, bạn có thể dễ dàng quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu Redis sử dụng công cụ dòng lệnh của ServBay.

Last Updated: 11/24/2023