# Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu

ServBay cung cấp khả năng quản lý cơ sở dữ liệu toàn diện, bao gồm các cơ sở dữ liệu như MariaDB, PostgreSQL, Redis, Memcached, và nhiều hơn nữa. Dưới đây là các liên kết đến các tài liệu liên quan cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách quản lý các loại cơ sở dữ liệu khác nhau:

Thông qua những tài liệu này, bạn có thể học cách quản lý và vận hành hiệu quả các cơ sở dữ liệu khác nhau trong ServBay để đáp ứng nhu cầu của dự án của bạn.

Last Updated: 11/25/2023