# Hỗ Trợ Dòng Lệnh

ServBay cung cấp hỗ trợ dòng lệnh, cho phép bạn cài đặt công cụ dòng lệnh của ServBay trong bash hoặc zsh. Dưới đây là các bước cài đặt:

 1. Mở ServBay.

 2. Nhấp vào "Cài đặt" ở thanh điều hướng bên trái.

 3. Trên trang cài đặt, tìm tùy chọn "Công cụ dòng lệnh".

 4. Nhấp vào "Cài đặt công cụ cli vào zsh" hoặc "Cài đặt công cụ cli vào bash," tùy thuộc vào môi trường terminal của bạn.

 5. Sau khi cài đặt hoàn tất, mở lại terminal của bạn, và công cụ dòng lệnh sẽ có hiệu lực.

# Đặt Phiên Bản Gói Mặc Định

Nếu bạn muốn đặt phiên bản phần mềm mặc định, như phiên bản PHP hoặc MariaDB mặc định, bạn có thể tham khảo tài liệu Đặt Phiên Bản Gói Mặc Định để biết các bước chi tiết.

# Chạy Phiên Bản Cụ Thể của PHP

ServBay hỗ trợ chạy trực tiếp các phiên bản cụ thể của PHP, như php-5.6 hoặc phpize-8.3. Bạn có thể sử dụng các lệnh này trong terminal để thực hiện các hoạt động với phiên bản cụ thể của PHP.

# Ví dụ Lệnh

 • Xem phiên bản PHP hiện tại đã cài đặt:

  php -v
  
  1
 • Chạy một script PHP bằng PHP 5.6:

  php-5.6 your_script.php
  
  1
 • Kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL:

  psql -h localhost -U your_user -d your_database
  
  1
 • Thực hiện truy vấn SQL:

  psql -h localhost -U your_user -d your_database -c "SELECT * FROM your_table;"
  
  1
 • Xem trạng thái Redis:

  redis-cli info stats
  
  1

Với các ví dụ lệnh này, bạn có thể sử dụng các dịch vụ do ServBay cung cấp trong môi trường dòng lệnh.

Last Updated: 11/24/2023