# Xem Nhật Ký

ServBay cung cấp nhiều phương pháp để xem nhật ký, bao gồm nhật ký dịch vụ, nhật ký website, nhật ký PHP và nhiều nhật ký chi tiết khác. Dưới đây là các bước để xem nhật ký:

# Nhật Ký Dịch Vụ

  1. Mở ServBay.

  2. Nhấp vào "Dịch Vụ" ở thanh điều hướng bên trái.

  3. Trong danh sách dịch vụ, tìm dịch vụ mà bạn muốn xem nhật ký. Ở phía bên phải, có biểu tượng nhật ký. Nhấp vào biểu tượng này sẽ cho phép bạn xem nhật ký của dịch vụ đó.

# Nhật Ký Website

# Phương pháp Một:

  1. Mở ServBay.

  2. Nhấp vào "Hosts" ở thanh điều hướng bên trái.

  3. Trong danh sách website, tìm website mà bạn muốn xem nhật ký. Nhấp trực tiếp vào biểu tượng nhật ký để vào trang xem nhật ký.

# Phương pháp Hai:

  1. Mở ServBay.

  2. Nhấp vào "Hosts" ở thanh điều hướng bên trái.

  3. Trong danh sách website, tìm website mà bạn muốn xem nhật ký. Nhấp vào tên website để vào trang chi tiết.

  4. Ở đầu trang chi tiết website, phía bên phải tiêu đề website, có biểu tượng nhật ký. Nhấp vào biểu tượng này sẽ cho phép bạn xem nhật ký của website đó.

# Nhiều Nhật Ký Hơn

ServBay lưu trữ nhật ký chi tiết trong thư mục /Applications/ServBay/logs. Bạn có thể trực tiếp xem các tệp nhật ký trong thư mục này để truy cập thông tin nhật ký chi tiết hơn.

Last Updated: 11/24/2023