# Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu MariaDB

ServBay cung cấp nhiều phương pháp hiệu quả cho việc quản lý cơ sở dữ liệu MariaDB. Tùy thuộc vào sở thích của bạn, bạn có thể chọn sử dụng các công cụ đồ họa tích hợp như phpMyAdmin và Adminer, hoặc tiếp cận theo phong cách dòng lệnh. Dưới đây là các bước chi tiết cho cả hai phương pháp:

Đầu tiên, lấy tên người dùng và mật khẩu root cho cơ sở dữ liệu của bạn.

# Lấy Mật Khẩu Root Cơ Sở Dữ Liệu

 1. Mở ServBay.

 2. Chuyển đến "Cài đặt" ở thanh bên trái.

 3. Trong trang cài đặt, tìm tùy chọn "Mật Khẩu Cơ Sở Dữ Liệu".

 4. Sao chép tên người dùng và mật khẩu root cơ sở dữ liệu tương ứng.

# Công Cụ Đồ Họa Tích Hợp

ServBay tích hợp công cụ phpMyAdmin và Adminer, cung cấp giao diện trực quan cho việc quản lý cơ sở dữ liệu. Truy cập các công cụ này thông qua các liên kết sau:

# phpMyAdmin

 1. Mở trình duyệt và truy cập phpMyAdmin (opens new window).

 2. Trong "Chọn Máy chủ", chọn phiên bản MariaDB thích hợp.

 3. Nhập tên người dùng và mật khẩu cơ sở dữ liệu MariaDB lấy từ ServBay, sau đó nhấp đăng nhập.

 4. Trong giao diện phpMyAdmin, thực hiện các thao tác như:

  • Tạo Cơ Sở Dữ Liệu:

   • Nhấp vào "Cơ Sở Dữ Liệu" ở thanh bên trái.
   • Nhập tên cơ sở dữ liệu mới, chọn bộ ký tự và collation, sau đó nhấp "Tạo".
  • Tạo Bảng:

   • Trong cơ sở dữ liệu đã chọn, nhấp vào tab "SQL".
   • Nhập lệnh SQL để tạo bảng mới, ví dụ:
    CREATE TABLE your_table_name (
      id INT PRIMARY KEY,
      name VARCHAR(255)
    );
    
    1
    2
    3
    4
    Sau đó nhấp "Thực hiện".
  • Nhập Dữ Liệu:

   • Trong cơ sở dữ liệu đã chọn, nhấp "Nhập".
   • Chọn tệp SQL để nhập và nhấp "Thực hiện".
  • Các Thao Tác Khác: Thanh bên trái cho phép các hành động bổ sung như sửa đổi cấu trúc bảng, truy vấn dữ liệu và xóa bản ghi.

# Adminer

 1. Mở trình duyệt và truy cập Adminer (opens new window).

 2. Nhập thông tin kết nối cơ sở dữ liệu MariaDB (máy chủ, tên người dùng và mật khẩu lấy từ ServBay), sau đó nhấp đăng nhập.

 3. Trong giao diện Adminer, thực hiện các thao tác như:

  • Tạo Cơ Sở Dữ Liệu:

   • Nhấp vào "Lệnh SQL" ở thanh bên trái.
   • Nhập lệnh SQL để tạo cơ sở dữ liệu mới, ví dụ:
    CREATE DATABASE your_database_name;
    
    1
    Sau đó nhấp "Thực hiện".
  • Tạo Bảng:

   • Trong cơ sở dữ liệu đã chọn, nhấp vào "Thêm Bảng".
   • Nhập tên và trường của bảng mới, sau đó nhấp "Lưu".
  • Nhập Dữ Liệu:

   • Trong cơ sở dữ liệu đã chọn, nhấp "Nhập".
   • Chọn tệp SQL để nhập và nhấp "Nhập".
  • Các Thao Tác Khác: Thanh bên trái cung cấp các hành động như sửa đổi cấu trúc bảng, truy vấn dữ liệu và xóa bản ghi.

Theo những bước chi tiết này, bạn có thể quản lý cơ sở dữ liệu MariaDB một cách trơn tru bằng phpMyAdmin và Adminer.

# Quản Lý Dòng Lệnh

Đối với những người ưa thích quản lý cơ sở dữ liệu bằng dòng lệnh, cài đặt công cụ dòng lệnh của ServBay. Tham khảo tài liệu Hỗ Trợ Dòng Lệnh để biết chi tiết cài đặt.

Sau khi công cụ dòng lệnh được cài đặt, sử dụng lệnh sau để kết nối với cơ sở dữ liệu MariaDB:

# Kết nối với cơ sở dữ liệu MariaDB địa phương
mysql -uroot -p
1
2

Sau khi kết nối với cơ sở dữ liệu MariaDB bằng công cụ dòng lệnh của ServBay, thực hiện các lệnh SQL thông thường cho các thao tác cơ sở dữ liệu:

 • Tạo Cơ Sở Dữ Liệu
CREATE DATABASE your_database_name;
1
 • Chọn Cơ Sở Dữ Liệu
USE your_database_name;
1
 • Tạo Bảng
CREATE TABLE your_table_name (
  id INT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(255),
  age INT
);
1
2
3
4
5
 • Chèn Dữ Liệu
INSERT INTO your_table_name (name, age) VALUES ('John', 25);
1
 • Truy Vấn Dữ Liệu
SELECT * FROM your_table_name;
1
 • Cập Nhật Dữ Liệu
UPDATE your_table_name SET age = 26 WHERE name = 'John';
1
 • Xóa Dữ Liệu
DELETE FROM your_table_name WHERE name = 'John';
1
 • Xóa Bảng
DROP TABLE your_table_name;
1
 • Xóa Cơ Sở Dữ Liệu
DROP DATABASE your_database_name;
1
Last Updated: 11/24/2023