# Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu PostgreSQL

ServBay cung cấp công cụ Adminer tích hợp để hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Bạn có thể truy cập công cụ này thông qua liên kết sau:

Dưới đây là các bước chi tiết để quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL sử dụng Adminer:

# Lấy Mật Khẩu superuser Cho Cơ Sở Dữ Liệu

 1. Mở giao diện ServBay.

 2. Nhấp vào "Cài đặt" ở thanh điều hướng bên trái.

 3. Trong trang cài đặt, tìm tùy chọn "Mật Khẩu Cơ Sở Dữ Liệu".

 4. Sao chép tên người dùng và mật khẩu superuser cơ sở dữ liệu tương ứng.

# Sử Dụng Adminer

 1. Mở trình duyệt và truy cập Adminer (opens new window).

 2. Nhập tên người dùng superuser và mật khẩu cơ sở dữ liệu PostgreSQL lấy từ ServBay, sau đó nhấp đăng nhập.

 3. Trong giao diện Adminer, thực hiện các thao tác như:

  • Tạo Cơ Sở Dữ Liệu:

   • Nhấp vào "Lệnh SQL" ở thanh bên trái.
   • Nhập lệnh SQL để tạo cơ sở dữ liệu mới, ví dụ:
    CREATE DATABASE your_database_name;
    
    1
    Sau đó nhấp "Thực hiện".
  • Tạo Bảng:

   • Trong cơ sở dữ liệu đã chọn, nhấp vào "Thêm Bảng".
   • Nhập tên và trường của bảng mới, sau đó nhấp "Lưu".
  • Nhập Dữ Liệu:

   • Trong cơ sở dữ liệu đã chọn, nhấp "Nhập".
   • Chọn tệp SQL để nhập và nhấp "Nhập".
  • Các Thao Tác Khác: Thanh bên trái cho phép các hành động bổ sung như sửa đổi cấu trúc bảng, truy vấn dữ liệu và xóa bản ghi.

Theo những bước chi tiết này, bạn có thể quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL một cách tiện lợi sử dụng Adminer.

# Sử Dụng Quản Lý Dòng Lệnh

Đối với những người ưa thích quản lý cơ sở dữ liệu bằng dòng lệnh, cài đặt công cụ dòng lệnh của ServBay. Tham khảo tài liệu Hỗ Trợ Dòng Lệnh để biết chi tiết cài đặt.

Sau khi công cụ dòng lệnh được cài đặt, sử dụng lệnh sau để kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL:

# Kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL địa phương
psql -U <superuser> -d postgres
1
2

Thay thế <superuser> bằng tên người dùng superuser đã lấy, ví dụ servbay_root.

# Các Thao Tác PostgreSQL Thông Thường

Dưới đây là một số thao tác cơ sở dữ liệu PostgreSQL thông thường:

 • Liệt kê tất cả cơ sở dữ liệu:

  \l
  
  1
 • Chọn cơ sở dữ liệu:

  \c database_name
  
  1
 • Xem tất cả bảng trong cơ sở dữ liệu được chỉ định:

  \dt
  
  1
 • Xem cấu trúc của một bảng được chỉ định:

  \d table_name
  
  1
 • Tạo người dùng:

  CREATE USER your_user WITH PASSWORD 'your_password';
  
  1
 • Cấp quyền cho người dùng:

  ALTER USER your_user WITH SUPERUSER;
  
  1
 • Tạo bảng:

  CREATE TABLE your_table_name (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255)
  );
  
  1
  2
  3
  4
 • Chèn dữ liệu:

  INSERT INTO your_table_name (name) VALUES ('John Doe');
  
  1
 • Truy vấn dữ liệu:

  SELECT * FROM your_table_name;
  
  1
 • Cập nhật dữ liệu:

  UPDATE your_table_name SET name = 'Jane Doe' WHERE id = 1;
  
  1
 • Xóa dữ liệu:

  DELETE FROM your_table_name WHERE id = 1;
  
  1
Last Updated: 11/24/2023