# Tải xuống và Cài đặt

ServBay cung cấp quy trình tải xuống và cài đặt đơn giản, cho phép bạn nhanh chóng thiết lập một môi trường phát triển web địa phương. Làm theo các bước dưới đây.

# Tải xuống ServBay

Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của ServBay qua liên kết sau:

Tải xuống ServBay (opens new window)

Lưu ý rằng tệp tải xuống là một tệp .dmg, ví dụ, ServBayInstaller-v1.1.1.dmg.

# Cài đặt ServBay

  1. Nhấp đúp vào tệp .dmg đã tải xuống để mở.

  2. Trong cửa sổ đã mở, kéo biểu tượng ServBay.app vào thư mục Ứng dụng.

Cài đặt ServBay

  1. Sau khi cài đặt, bạn có thể tìm thấy ServBay trong thư mục Ứng dụng.

# Gỡ cài đặt ServBay

Nếu bạn cần gỡ cài đặt ServBay, chỉ cần làm theo các bước sau:

  1. Mở Finder.

  2. Đi đến thư mục Ứng dụng.

  3. Kéo ServBay.app vào Thùng rác.

  4. Làm trống Thùng rác để hoàn toàn xóa ServBay.

  5. Bạn cũng có thể cần gỡ bỏ Trợ lý ServBay.

sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/Dev.ServBay.macOS.ServBay.Helper.plist
sudo rm /Library/LaunchDaemons/Dev.ServBay.macOS.ServBay.Helper.plist
sudo rm /Library/PrivilegedHelperTools/Dev.ServBay.macOS.ServBay.Helper
1
2
3

Bây giờ, bạn đã cài đặt thành công ServBay và có thể tận hưởng tiện ích của việc phát triển web địa phương!

Last Updated: 3/4/2024